Ładowanie…

TECHNIKA

Obsługa nieruchomości na Śląsku
Zobacz ofertę

Zarządzanie nieruchomościami na Śląsku

    Przedkładając naszą ofertę chcemy Państwa zapewnić, iż posiadamy odpowiednie umiejętności, doświadczenie oraz stosowne uprawnienia (licencje zarządców nieruchomości), aby sprostać zadaniom stawianym Zarządcom ustanawianym notarialnie jak i Zarządcom działającym na zasadzie umowy administrowania z Zarządem Wspólnoty.

 • rozliczanie świadczeń i kosztów zarządu,
 • prowadzenie rachunków bankowych wspólnoty , dbanie o finanse,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego, wykonywanie przeglądów okresowych budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zastępstwo inwestycyjne w zakresie inwestycji remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • odczyty wodomierzy i ciepłomierzy,
 • spisywanie umów z dostawcami usług, kontrola wykonywania tych umów, organizowanie przetargów na usługi,
 • organizowanie i obsługa zebrania absolutoryjnego wspólnoty (w tym koszty materiałów i znaczków pocztowych), udostępnienie sali na zebranie,
 • ewidencja obciążeń i wpłat należności dotyczących indywidualnych użytkowników lokali,
 • windykacja należności, w tym również sądowa (opłaty sądowe i komornicze ponosi wspólnota),
 • utrzymanie kas oraz opłaty bankowe od wpłat gotówkowych na konto wspólnoty,
 • działanie w celu powiększenia pożytków Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam,
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń dla właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub dla innych celów,
 • obsługa wspólnoty w zakresie ubezpieczenia od szkód losowych i o.c.,
 • pełna obsługa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (składanie deklaracji i odprowadzanie opłat)

    W przypadku powierzenia nam zarządzania nieruchomością proponujemy, żeby wynagrodzenie za zarządzanie było korzystniejsze od poprzedniego zarządcy. Nadmieniam, że wynagrodzenie podlega swobodnej negocjacji i jestem otwarty na dyskusję w tym zakresie.

    Zakres obowiązków zarządcy nieruchomości jest typowy dla wszystkich zarządców, a szczegółowo zostaje doprecyzowany w umowie zawartej ze Wspólnotą reprezentowaną przez jej Pełnomocników. Nasze działanie na nieruchomości jest odzwierciedleniem woli właścicieli – na podstawie zebranych informacji przygotowujemy plany zamierzeń, które po zatwierdzeniu przez właścicieli są podstawą dalszej działalności zarządcy. W pracy zarządcy szczególnie ważne są sugestie i propozycje właścicieli dotyczące sposobu prowadzenia zarządu nieruchomością.

    Zarządzanie nieruchomościami opieramy na pełnej przejrzystości. Procedury przetargowe przebiegają w oparciu o poniższe zasady: zapraszamy podmioty gospodarcze do złożenia ofert na wykonanie zadania wcześniej zatwierdzonego w Planie gospodarczym; przy udziale przedstawicieli właścicieli lokali następuje otwarcie i analiza ofert; po wspólnej analizie zapraszamy do dalszych negocjacji wybranych oferentów; po wyborze Wykonawcy zarządca nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wynegocjowanych przez właścicieli warunków.

    Podkreślenia wymaga fakt, że przy takim działaniu zarządcy nieruchomością właściciele lokali mają bezpośredni wpływ na wybór Wykonawcy robót, a rolą zarządcy jest dopilnowanie wykonania przedmiotu umowy. Nasze wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością mieszkalną już od 0,49 gr brutto.

Dołożymy wszelkich starań by twoja nieruchomość była zyskowna.

Z poważaniem
Zespół Firmy TECHNIKA