Ładowanie…

TECHNIKA

Obsługa nieruchomości na Śląsku
Tel.: 785-720-563

Zarządzanie nieruchomościami Świętochłowice

Składając naszą ofertę pragniemy Państwa zapewnić, że mamy adekwatne kwalifikacje, praktykę i stosowne uprawnienia (licencje zarządców nieruchomości), żeby podołać zadaniom stawianym Zarządcom nieruchomości wyznaczanym notarialnie, jak również Zarządcom nieruchomości funkcjonującym na podstawie umowy administrowania z Zarządem Wspólnoty.

Proponujemy usługi zarządzania nieruchomościami oraz zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w Świętochłowicach.

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi oraz innymi nieruchomościami w Świętochłowicach

 • rozliczanie świadczeń i kosztów zarządu,
 • prowadzenie rachunków bankowych wspólnoty mieszkaniowej, dbanie o budżet,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynku i książki obiektu budowlanego, przeprowadzanie przeglądów okresowych budynku zgodnie z funkcjonującymi przepisami,
 • zastępstwo inwestycyjne w zakresie inwestycji remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • odczyty wodomierzy i ciepłomierzy,
 • spisywanie umów z dostawcami usług, kontrola wykonywania tych umów, urządzanie przetargów na usługi,
 • organizowanie oraz obsługa zebrania absolutoryjnego wspólnoty mieszkaniowej (w tym koszty materiałów oraz znaczków pocztowych), udostępnienie sali na zebranie,
 • ewidencja obciążeń oraz wpłat należności dotyczących indywidualnych użytkowników lokali,
 • windykacja wierzytelności, w tym również sądowa (opłaty sądowe oraz komornicze ponosi wspólnota mieszkaniowa),
 • utrzymanie kas i opłaty bankowe od wpłat gotówkowych na konto wspólnoty mieszkaniowej,
 • działanie w celu powiększenia pożytków Wspólnoty mieszkaniowej, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej oraz reklam,
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń dla właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych albo dla innych celów,
 • obsługa wspólnoty mieszkaniowej w zakresie ubezpieczenia od szkód losowych oraz o.c.,
 • kompletna obsługa w obrębie gospodarowania odpadami komunalnymi (składanie deklaracji oraz odprowadzanie należności)

Proponujemy również zarządzanie najmem oraz lokalami użytkowymi w Świętochłowicach, a ponadto zarządzanie parkami oraz placami. Sprawujemy patronat nad nieruchomością w trakcie wyjazdów zagranicznych posiadaczy. Oferujemy doradztwo dotyczące wspólnot mieszkaniowych w Świętochłowicach.

W przypadku zlecenia nam zarządzania nieruchomością w Świętochłowicach sugerujemy, aby wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością w Świętochłowicach było korzystniejsze od dotychczasowego zarządcy nieruchomości. Nadmieniam, że wynagrodzenie podlega swobodnej negocjacji i jestem otwarty na dyskusję w tym kierunku.

Obręb obowiązków zarządcy nieruchomości jest typowy dla wszystkich zarządców nieruchomości, natomiast konkretnie zostaje doprecyzowany w umowie zawartej ze Wspólnotą reprezentowaną przez jej Pełnomocników. Nasze działanie względem nieruchomości jest odbiciem woli właścicieli – na podstawie zgromadzonych informacji przygotowujemy harmonogramy zamierzeń jakie po zaaprobowaniu przez właścicieli są podstawą dalszej działalności zarządcy nieruchomości. W pracy zarządcy nieruchomości szczególnie istotne są wskazówki oraz propozycje właścicieli dotyczące sposobu prowadzenia zarządu nad nieruchomością w Świętochłowicach.

Zarządzanie nieruchomościami w Świętochłowicach opieramy na pełnej przejrzystości. Procedury przetargowe przebiegają w oparciu o poniższe zasady: zapraszamy podmioty gospodarcze do przedstawienia ofert na wykonanie zadania wcześniej ustanowionego w Planie gospodarczym; przy udziale przedstawicieli właścicieli lokali następuje otwarcie i ocena propozycji; po wzajemnej analizie zapraszamy do dalszych rokowań wybranych oferentów; po wyborze Wykonawcy zarządca nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wynegocjowanych przez właścicieli warunków.

Zaakcentowania wymaga fakt, iż przy podobnym działaniu zarządcy nieruchomością właściciele lokali posiadają bezpośredni wpływ na wybór Wykonawcy robót, a rolą zarządcy jest dopilnowanie zrealizowania przedmiotu umowy. Nasze honorarium za zarządzanie nieruchomością mieszkalną w Świętochłowicach już od 0,49 gr brutto.

Dołożymy wszelkich starań by twoja nieruchomość była zyskowna.

Z poważaniem
Zespół Firmy TECHNIKA