Ładowanie…

TECHNIKA

Obsługa nieruchomości na Śląsku
Tel.: 785-720-563

Zarządzanie nieruchomościami Mikołów

Przedkładając naszą ofertę chcemy zaręczyć Państwu, że mamy stosowne kompetencje, doświadczenie i adekwatne upoważnienia (licencje zarządców nieruchomości), by podołać zadaniom stawianym Zarządcom nieruchomości wyznaczanym notarialnie, jak również Zarządcom nieruchomości funkcjonującym na zasadzie umowy administrowania z Zarządem Wspólnoty.

Proponujemy usługi zarządzania nieruchomościami oraz zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Mikołowa i powiatu mikołowskiego.

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi i innymi nieruchomościami w Mikołowie

 • rozliczanie świadczeń oraz kosztów zarządu,
 • prowadzenie rachunków bankowych wspólnoty, dbanie o budżet,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynku i książki obiektu budowlanego, dokonywanie przeglądów okresowych budynku zgodnie z funkcjonującymi przepisami,
 • zastępstwo inwestycyjne w obrębie inwestycji remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • odczyty wodomierzy oraz ciepłomierzy,
 • spisywanie umów z dostawcami usług, kontrola wykonywania tych umów, organizowanie przetargów na usługi,
 • organizowanie oraz obsługa zebrania absolutoryjnego wspólnoty mieszkaniowej (w tym koszty materiałów oraz znaczków pocztowych), udostępnienie sali na zebranie,
 • ewidencja obciążeń oraz wpłat należności dotyczących indywidualnych użytkowników lokali,
 • windykacja wierzytelności, w tym również sądowa (opłaty sądowe i komornicze ponosi wspólnota mieszkaniowa),
 • utrzymanie kas oraz opłaty bankowe od wpłat gotówkowych na konto wspólnoty mieszkaniowej,
 • działanie w celu powiększenia pożytków Wspólnoty mieszkaniowej, szczególnie z tytułu podnajmowania części nieruchomości wspólnej oraz reklam,
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń dla właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub dla pozostałych celów,
 • obsługa wspólnoty mieszkaniowej w aspekcie ubezpieczenia od szkód losowych oraz O.C.,
 • pełna obsługa w aspekcie gospodarowania odpadami komunalnymi (składanie deklaracji i odprowadzanie opłat)

Proponujemy ponadto zarządzanie najmem i lokalami użytkowymi, a także zarządzanie parkami i placami w Mikołowie. Sprawujemy patronat nad nieruchomością w ciągu wyjazdów zagranicznych właścicieli. Oferujemy doradztwo dotyczące wspólnot mieszkaniowych w Mikołowie.

W przypadku powierzenia nam zarządzania nieruchomością w Mikołowie sugerujemy, by wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością było korzystniejsze od ostatniego zarządcy nieruchomości. Nadmieniam, że honorarium podlega swobodnej negocjacji i jestem otwarty na dyskusję w tym zakresie.

Aspekt obowiązków zarządcy nieruchomości w Mikołowie jest typowy dla wszystkich zarządców nieruchomości, z kolei dokładnie jest doprecyzowany w umowie zawartej ze Wspólnotą reprezentowaną przez jej Pełnomocników. Nasze działanie na nieruchomości jest odbiciem woli właścicieli – na podstawie zgromadzonych informacji przygotowujemy harmonogramy zamierzeń, które po zaakceptowaniu przez właścicieli nieruchomości są podstawą dalszej działalności zarządcy nieruchomości. W działalności zarządcy nieruchomości na terenie Mikołowa szczególnie istotne są sugestie i propozycje właścicieli dotyczące formy prowadzenia zarządu nad nieruchomością w Mikołowie.

Zarządzanie nieruchomościami w Mikołowie opieramy na pełnej przejrzystości. Procedury przetargowe przebiegają w oparciu o poniższe reguły: zapraszamy podmioty gospodarcze do złożenia ofert na przeprowadzenie zadania wcześniej zaakceptowanego w Planie gospodarczym; przy udziale przedstawicieli właścicieli lokali następuje otwarcie oraz analiza ofert; po wspólnej analizie zapraszamy do dalszych negocjacji wybranych oferentów; po wyborze Wykonawcy zarządca nieruchomości zobligowany jest do zawarcia umowy wg ustalonych przez właścicieli warunków.

Uwypuklenia obliguje fakt, że przy takim działaniu zarządcy nieruchomości właściciele lokali mają bezpośredni wpływ na wybór Wykonawcy robót, a rolą zarządcy nieruchomości jest dopilnowanie przeprowadzenia przedmiotu umowy. Nasze wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością mieszkalną w Mikołowie już od 0,49 gr brutto.

Dołożymy wszelkich starań by twoja nieruchomość była zyskowna.

Z poważaniem
Zespół Firmy TECHNIKA